THONG BAO TCLT M109

Phòng hồ sơ ngoại xin thông báo TCLT của  3 TTS 
thuộc đơn hàng M109 theo danh sách dưới đây:
1 - NGUYEN THI TUYEN
2 - NGUYEN THI LY
3 - LE HANG NGA
Ngày xuất cảnh cụ thể xin phép thông báo sau.
Trân trọng

Bình luận của bạn