THONG BAO TCLT T127

Kính gửi: Ban giám đốc và các phòng ban liên quan,
 
Phòng hồ sơ ngoại xin thông báo TCLT của  9 TTS 
thuộc đơn hàng T127 theo danh sách dưới đây:
1.NGUYEN KIM TOAN 
2.DINH VAN TRUNG 
3.NGUYEN KHA NAM 
4.TRAN CONG THUC
5.LE THANH VIET 
6.HOANG NGOC CUONG 
7.LE QUOC HUNG 
8.NGUYEN VAN THIEU 
9.NGUYEN DUY HUNG
Ngày xuất cảnh cụ thể xin phép thông báo sau.
Trân trọng!

Bình luận của bạn