THONG BAO TCLT T136

Kính gửi: Ban giám đốc và các phòng ban liên quan,
 
Phòng hồ sơ ngoại xin thông báo TCLT của  8 TTS 
thuộc đơn hàng T136 theo danh sách dưới đây:
1 TRUONG VIET HOANG 
2 THAI VAN HANH 
3 PHAN HUU THANG 
4 NGO MINH DUC 
5 VO SY SON 
6 NGUYEN VAN DUC 
7 NGUYEN KHAC MINH 
8 NGUYEN KHAC VINH
Ngày xuất cảnh cụ thể xin phép thông báo sau.
Trân trọng!

 

Bình luận của bạn